ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจันทร์ทิมา ทองขาว
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายจัดการ