ชื่อ - นามสกุล :
นางปรีดา พึ่งแสง
ตำแหน่ง :
กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23